Fajna Spółdzielnia

Do Czego Doszliśmy

Aktualności

Chcesz nas wspomóc?

Emil RuszczyńskiWolontariat   

FAJNA Spółdzielnia Socjalna współpracuje z dużym zespołem Wolontariuszy.Są wśród nich: uczniowie, studenci, pracownicy, emeryci, renciści, osoby z niepełnosprawnością, obcokrajowcy, eksperci a nawet prezesi znanych firm. 

Wolontariuszka Fajnej Spółdzielni 邓锐敏 Dorathy Ruimin Deng z Kantonu w Chinach prowadziła bezpłatne zajęcia z angielskiego w Aglomeracji Silesia.

Jeśli interesuje Cię udział w innowacyjnych projektach w Przedsiębiorstwie Społecznym, zdobycie doświadczenia, praktyka, staż ... - wyślij CV na adres fajna@fajna.eu .

Regulacja kwestii wolontariatu zawarta jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Celem ustawodawcy było zapewnienie równowagi pomiędzy zabezpieczeniem podstawowych uprawnień wolontariuszy a elastycznością stosunku prawnego.

W myśl definicji ustawowej - wolontariusz to osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie (art. 2. pkt 3), przy czym wolontariuszem może być także członek stowarzyszenia art. 42  ust. 3
Co istotne, regulacje dotyczące wolontariatu są (z kilkoma wyjątkami) całkowicie niezależne od regulacji prawa pracy.  Wyrazem tej odrębności jest m.in. postanowienie, że do porozumień zawieranych między korzystającym a wolontariuszem w zakresie nieuregulowanym UODPPiW stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (art. 44  ust. 5). Stanowi to ważną wskazówkę interpretacyjną, podporządkowującą te stosunki ( w zakresie nieuregulowanym ustawowo) cywilnoprawnej zasadzie swobody umów, nie zaś rozbudowanej i służącej innym celom regulacji z zakresu prawa pracy. Ponadto, wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego (art.  2 ust 2 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Dla wzmocnienia pewności prawa obu stron, zakres sposób i czas wykonywania świadczeń wolontariuszy powinny być określone w porozumieniu z korzystającymktóre musi zawierać postanowienie o możliwości jego rozwiązania. Jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie, jeżeli przez okres krótszy, korzystający na żądanie wolontariusza jest obowiązany potwierdzić jego treść na piśmie
Do niezbywalnych uprawnień wolontariusza należą:
 • prawo do informacji o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach
 • bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej; na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku wykonywania świadczeń przez okres nie dłuższy niż 30 dni zapewniane przez korzystającego, w przypadku wolontariatu świadczonego dłużej - przysługujące na podstawie ustawy z dnia 30 paĽdziernika 2002 r. zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach)
 • w przypadku delegowania wolontariusza do wykonywania świadczeń na terytorium innego państwa, na obszarze którego trwa konflikt zbrojny, wystąpiła klęska żywiołowa lub katastrofa naturalna - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą, jeżeli kosztów tych nie pokrywa się z innego tytułu, w szczególności na podstawie przepisów o koordynacji, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ponadto, o ile wolontariusz nie zwolni korzystającego całości lub w części z tego obowiązku, ma prawo do pokrycia, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet.

Korzystający może też pokrywać: inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego a także koszty szkoleń, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie kosztów leczenia podczas pobytu za granicą (fakultatywne w przypadkach innych niż delegowanie na terytorium innego państwa, ogarnięte konfliktem zbrojnym, wystąpiła klęską żywiołową lub katastrofą naturalną).

Wyrazem deregulacji stosunków pomiędzy wolontariuszem i korzystającym są w szczególności przepisy podatkowe. W myśl art. 50 UoDPPiW, wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych. Z punktu widzenia prawa podatkowego za przychód nie uznaje się:
 • wartości świadczeń wolontariuszy na rzecz organizacji - art.12. ust. 4, pkt 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych)
 • wartości świadczeń otrzymanych przez wolontariuszy, od organizacji - wymienionych w art. 42 ustawy o działalności pożytku publicznego (szkoleń, badań lekarskich, wyżywienia, środków ochrony osobistej, składki na ubezpieczenie n.w.) - art. 21 ust. 1, pkt 113 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • wartości świadczeń otrzymanych od wolontariuszy przez osoby fizyczne - beneficjentów organizacji - art. 21 ust. 1, pkt 117 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
Wsparcie państwa nie ogranicza się do nieobciążania stosunków pomiędzy wolontariuszem a korzystającym reżimem prawno podatkowym. UoDPPiW w art. 5 ust. 6 przewiduje tworzenie przez organy administracji publicznej jednostek organizacyjnych, których celem jest działalność, na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie sfery zadań publicznych, której elementem jest także promocja i organizacja wolontariatu (art. 4 ust. 1 pkt. 27). Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146) wprowadziła art. 5 ust. 6, który ma w założeniu sprzyjać tworzeniu i umacnianiu infrastruktury społeczeństwa obywatelskiego, w tym infrastruktury wolontariatu.

Skontaktuj się z nami.

Emil Ruszczyński


W razie jakichkolwiek pytań prosimy Cię o wypełnienie formularza kontaktowego, który znajdziesz z prawej strony.  


 Media:  Facebook   Twitter   Instagram   YouTube   LinkedIn

Siedziba  Biura  Zarządu:

Fajna Spółdzielnia Socjalna
ul. Warszawska  36  /  I , 40-010 Katowice
tel. +48 720 120 720

Oddział  ZABRZE:
Fajna Spółdzielnia Socjalna Oddział Zabrze
ul. Roosevelta 118 B / 7, 41-800 Zabrze

Oddział  GLIWICE:
Fajna Spółdzielnia Socjalna Oddział Gliwice
ul. Zwycięstwa  1 / I , 44-100 Gliwice

NIP:  9542747941

REGON: 243529867

KRS: 0000504078Statut: pobierz


Coś dla każdego.

Emil Ruszczyński
FAJNA Spółdzielnia Socjalna oferuje praktyki, staże, kontrakt i wolontariat. Zainteresowanych zapraszamy do wysłania CV na adres praca(@)fajna.eu

Eksperci z FAJNEJ propagują w szkołach Przedsiębiorstwa Społeczne i Przedsiębiorczość Spółdzielczą.


Zespół FAJNEJ Spółdzielni Socjalnej organizuje co 6 miesięcy KONGRES Przedsiębiorstw Społecznych - imprezę w formie Open Space Technology.


FAJNA Spółdzielnia Socjalna koordynuje pracę ESKLASTRA - Klastra Ekonomii Społecznej
       usługi rozwojowe - szkolenia, treningi, mentoring, coaching, przedsiębiorczość społeczna, design regionalny.

Zespół FAJNEJ

 • Bartosz KamińskiPrezes Zarządu Spółdzielni"Cicha woda brzegi rwie..."
 • Sławomir NawrotDyrektor Logistyki"To be a good leader you must first get to know yourself"
 • Patrycja GilHandlowiec "W prostej pokorze, objawia się mądrość serca... "
 • Emil RuszczyńskiDyrektor Generalny Oddziału Gliwice"Dobre chęci to kłamstwa, które wmawiają sobie słabi"
 • Kasia BiedkaProjektantka"Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego. Lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej"
 • Dorota DębskaBrygadzistka"Bogactwem człowieka są :uśmiech, przyjazny gest i pogodne słowo"
 • Bob KamińskiProkurent"Mogę wszystko! Pod warunkiem, że zrobię wszystko żeby to osiągnąć"
 • Aleksander KarwańskiSpecjalista ds. współpracy"Sukces jest naturalnym rezultatem uporczywej pracy."
 • Marek SzczygiołSpecjalista ds. współpracy"Nie rób innym przykrości, trzeba być dobrym człowiekiem, trzeba"